GeolinQ
Spatial Data Management

Employee risk management (only in Dutch available) 

De RI&E is een onderdeel van de Arbeidsomstandigheden (ARBO) wetgeving en is verplicht voor elk bedrijf met werknemers. De Risico-Inventarisatie (RI) is de inventarisatie van gevaren binnen het bedrijf met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers. In de Evaluatie (E) wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij de blootstelling aan een mogelijk risico, kans dat het risico daadwerkelijk optreedt en mogelijk effect van het risico wordt ingeschat en vastgelegd.

Doel van de RI&E is het bevorderen van veilig en gezond werken van werknemers. Werkgevers stellen een plan van aanpak op waarin de beheersmaatregelen op geconstateerde risico’s worden opgesteld. Het proces van inventariseren en vastleggen van risico’s en definiëren van maatregelen om risico’s te minimaliseren is dus cruciaal.

Hoogheemraadschap Delfland

Delfland heeft samen met IntellinQ een GeolinQ configuratie gemaakt voor het uitvoeren van de RI&E. Delfland heeft onder andere gekozen voor GeolinQ omdat de RI&E configuratie naar eigen inzicht kan worden aangepast zoals het importeren van de branche RI&E. Daarnaast kunnen de locaties waar rondgangen worden uitgevoerd worden vastgelegd en is monitoring eenvoudig doordat rapportages over alle vastgelegde gegevens gemaakt kunnen worden. De RIE -configuratie is door gebruikers op elk apparaat met een internet browser te gebruiken. Na het inloggen heeft elke gebruiker de functionaliteit die voor hem of haar van belang is voor het uitvoeren van de RI&E.

” Met GeolinQ heeft IntellinQ samen met Delfland een oplossing geboden om ons een flexibel systeem te bieden waardoor we onze RIE gemakkelijker actueel kunnen houden.”

De RI&E configuratie is voor alle organisaties die GeolinQ gebruiken beschikbaar en de configuratie kan desgewenst wordt aangepast naar de wensen van de organisatie. De configuratie kan bijvoorbeeld worden aangepast door de vragenlijst van het Arbeidsmarkt en Ontwikkelfonds (A&O fonds) van te vervangen door een eigen vragenlijst. Hieronder de beschrijving van de RI&E configuratie:

Risico's inventariseren

De RI&E configuratie bevat vragenlijsten op basis waarvan een rondgangen of interviews kunnen worden uitgevoerd. Door middel van het beantwoorden van de vragen in een rondgang kunnen risico’s worden geïnventariseerd. De vragen zijn zodanig opgesteld dat een negatief antwoord duidt op een potentieel risico. Een negatief antwoord op de vraag leidt automatisch tot het vastleggen van de risicoconstatering. In een risicoconstatering worden de kenmerken van het risico vastgelegd en gekwantificeerd. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de Kinney & Wiruth  methode. Bij geconstateerde risico’s wordt ook de activiteit en het team waarop het risico betrekking heeft vastgelegd. Bestanden, zoals foto’s, die de constatering verder illustreren kunnen bij elke constatering als bijlagen worden toegevoegd.

Risico’s evalueren en beoordelen met de Kinney & Wiruth methode

Bij vastleggen van een geconstateerd risico kwantificeert de gebruiker de drie kenmerken van het risico:

  • Blootstelling van de medewerkers aan het risico
  • Kans dat het risico optreedt
  • Effect van het risico

De configuratie kent per risicokenmerk een selectielijst met waarden. Op basis van de ingevulde kenmerken wordt het risico conform de Fine & Kinney methode gekwantificeerd en in een risicoklasse (van licht tot zeer groot) ingedeeld.

Vastleggen van maatregelen risicobeheersing

Voor de maatregel wordt ook de verwachte risicovermindering van de maatregel op het risico vastgelegd. Op basis hiervan wordt het restrisico conform Kinney & Wiruth berekend. Zodoende wordt gekwantificeerd welke risico vermindering bereikt wordt door het nemen van de maatregel.

In de RI&E configuratie worden de maatregelen toegewezen aan actiehouders. Om geconstateerde risico’s daadwerkelijk te minimaliseren is het van belang dat actiehouders daadwerkelijk de maatregelen uitvoeren. Via rapportages kan in de RI&E configuratie wordt deze voortgang gemonitord.

Monitoren van het uitvoeren van maatregelen en andere rapportages

Op basis van de rondgangen, geïnventariseerde risico’s, beoordelingen en maatregelen zijn rapportages gemaakt worden in de RI&E configuratie. Voorbeelden van rapportages zijn:

  • Aantal geconstateerde risico’s per activiteit
  • Aantal opstaande maatregelen per team
  • Aantal maatregelen dat met een verlopen einddatum per team
  • Aantal opstaande maatregelen bij een constatering van een hoog risico

Rapportages zijn door de eindgebruikers zelf te maken op basis van alle vastgelegde informatie in de RI&E configuratie. De rapportages zijn eenvoudig te exporteren naar bijvoorbeeld Excel.

Ontdek de mogelijkheden van GeolinQ voor het ondersteunen van de RI&E processen.

Neem contact met ons op