GeolinQ
Spatial Data Management

Hoogtegegevens, AHN

In Nederland is gedetailleerde hoogte data, het actueel hoogtebestand Nederland (AHN) voor iedereen beschikbaar als open data. Hoogtegegevens zijn cruciaal voor waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat voor het waterbeheer en het beheer van waterkeringen. Aan de hand van de hoogte en verloop wordt onder andere bepaald of het water voldoende van het land kan stromen en water in rivieren, uiterwaarden en sloten voldoende kan worden afgevoerd. Ook levert het AHN input voor beheer en onderhoud van dijken, vergunningverlening en handhaving. Gedetailleerde hoogtegegevens zijn ook van meerwaarde voor gemeenten, bedrijven en onderzoekers. Zo kunnen archeologen aan de hand van, voor het blote oog niet zichtbare, kleine hoogteverschillen, oude nederzettingen opsporen.

AHN2, AHN3 en andere hoogtebestanden 

Het Actueel Hoogte Bestand (AHN) is een gezamenlijk programma van Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies. In de periode 1997-2003 is een eerste maal het hoogtebestand voor heel Nederland geacquireerd. In de periode 2007 -2012 is voor de tweede keer de data ingewonnen wat heeft geleid tot AHN2. Sinds september 2015 tot 2019 wordt gewerkt aan AHN3 dat dekomende jaren gefaseerd voor heel Nederland beschikbaar komt.

Sinds 6 maart 2014 is AHN beschikbaar als Open Data. Het AHN bestaat uit een groot aantal via LIDAR ingewonnen puntenwolken die verwerkt zijn tot een bestand dat opgedeeld is in een groot aantal tiles. Voor elke tile zijn een ruwe puntenwolk  en een aantal geagrregeerde rasterbestanden beschikbaar. De tiles zijn te downloaden via www.pdok.nl en www.nationaalgeoregister.nl. Ondanks het hoge detailniveau zijn er organisaties die additionele hoogtebestanden inwinnen en deze weer willen combineren met het AHN. 

AHN Databron 

Voor GeolinQ gebruikers is een standaard databron beschikbaar waarmee de AHN2 of AHN3 tiles uit PDOK ingelezen kunnen worden. Zowel ruwe puntenwolken als afgeleide geaggregeerde rasterbestanden worden ondersteund. Een, op basis van ISO 19115 gedefinieerde metadatastructuur is beschikbaar om de metadata van de gebruikte AHN bestanden vast te leggen. Standaard kleurenschalen zijn beschikbaar om hoogtegegevens te visualiseren en te gebruiken en via webservices beschikbaar te stellen aan derden. De configuratie van de AHN databron kan eenvoudig aangepast en uitgebreid worden. Eigen metadata definities voor hoogte surveys kunnen eenvoudig worden toegevoegd. Bovendien kan de hoogtedata worden geïntegreerd met andere beschikbare datasets.   

Meer informatie over het werken met de AHN databron is te vinden in de AHN tutorial op GeolinQ support.